Duyurular

  Bildiri Özeti Şablonu

  ONTOLOJİK BİR ANLAM ARACI OLARAK DİNİ KİMLİK

  Ad- Soyad,

  Üniversite Fakülte, Bölüm 

  ÖZET

   

  Kimlik kavramının geçmişini insanlık tarihi ile başlatmak yanlış olmasa gerek. Zira kendi varlığını anlamlandırma ve kendini tanımlama her insana doğuştan verilen bir özelliktir. Bu nedenle, ilk insandan başlayarak kimlik, her birey ve toplumsal grup için varlığı tartışılmaz bir olgu olarak kabul edilmektedir. Öte yandan tıpkı kimlik gibi, insanlık tarihinin başlangıcı ile var olan bir diğer olgu da din (ilahi veya beşeri) kurumudur.

  Bireyin en yalın hali ile “ben kimim?” sorusuna verdiği cevap onun kimliğini oluşturur. Bu kimlik, bireyin kendisini hangi argümanlar veya bakış açısıyla tanımlamasına göre değişiklik arz etmektedir. Örneğin bireyin kendisini sosyal hayatta ait olduğu grup üzerinden tanımlaması onun toplumsal kimliğini oluşturur. Bireyin bağlı olduğu yapı ona bir kimlik bahşeder. Din de bireye sunduğu anlamlar aracılığıyla bireye kimlik sunan kurumlardan biridir. Bireyin kendi tanımlamasını din üzerinde yapması onun dini kimliğini oluşturur.

  Mekanik toplumdan organik topluma geçişte bireyin en sık ihtiyaç duyduğu şeylerden biri anlam arayışıdır. Post-modernitenin en büyük handikaplarından biri şüphesiz “parçalı kimlikler” oluşturmasıdır. Post-modernitenin sebep olduğu bu krizlerde, Modern bireyin en fazla özlem duyduğu şeylerin başında gelen anlam arayışına toplumdaki bazı kurum ve yapılar, sağladıkları anlam ve kimlikle anlam katmaktadır. Bu kurum ve yapılardan biri de din kurumudur. Din bireyin hayatını kendi öğretileri bağlamında düzenleme çabasının yanı sıra bireyin eylem ve düşüncesine yüklediği değerler ile onun hayatına anlam katmaya çalışır.

  Buradan hareketle bu bildirinin konusu, ontolojik bir anlam aracı olarak dini kimliktir. Bu kapsamda, bildiride post-modern dönemde bireylerin kendi varlıklarını anlamlandırmasında dini kimliğin sunduğu imkanlar ele alınacaktır. Bireyin kendi varlığını anlamlandırmasında dini kimliğin bir referans olarak ne kadar kabul edildiği tartışılacaktır.


  Anahtar Kelimeler: Din, Kimlik, Anlam, Ontoloji

  NOTLAR:.

  1-.  Lütfen aşağıdaki maddelere göre özetlerinizi düzenleyiniz

  2-Özetlerde dipnot kullanmayınız.

  3-Genel giriş cümlesi sonrası ayrı ayrı başlıklandırma yapmadan metin içinde literatür hakkında bilgi, çalışmanın problemi, amacı, yöntemi ve muhtemel sonuçları hakkında bilgi veriniz.

  4--Anahtar kelime sayısını 5 den fazla koymayınız.  

  5--Asgari 150 azami 300 kelime kullanarak özetlerinizi yazınız.

  6-Metin, Başlık, Bölüm Sınıf ve emailizini burada olduğu gibi büyüklük, küçüklük vd. hususlarda şekli unsurlara riayet ediniz.

  7-Aşağıda özetinizi yazarken dikkat edilmesi gerekli hususların açıklamalarını dikkate alınız.

  8-Özetinizi bu şekle göre yaptıktan sonra bu maddeleri silerek sadece metni bize email edin.


   Zorunlu olmamakla birlikte literatürü ilişkin bir notun eklenmesi yerinde değerlendirilir.

   Çalışmanın problemi ayrıntıya girmeksizin genel olarak bu paragrafta ifade edilmiştir. Problem cümlesi genel, net, sınır çizici olarak belirlenmelidir.

   Çalışmanın temel amacı bu cümlede ifade edilmiştir.

  Temel amaçta problemin daha ayrıntılandırılması ancak problemde ifade edilenler çerçevesinde kurgulanması gerekir.

   Her çalışmada zorunlu değilse bile bazen temel amacın da açıklaması olarak çalışmanın alt başlıklarının-tartışma kısmının burada verilmesi uygun olabilir. Alt amaçların yazılmadığı yerde literatür taramasına ilişkin kısa bilgilerin verilmesi de mümkündür.

   Çalışmanın yöntemini bir cümlede ifade edilmesi beklenir. Nicel çalışmalarda cümlelerin sayısı artabilir.

   Çalışmaya ilişkin muhtemel sonuçların son paragrafta ima edilmesi beklenir.