Duyurular

  Kabul Edilen Bildiriler

  İsim Soyisim

  Bildiri Konusu

  Üniversite Adı

  Abdusselam Akyıldız

  İslam Düşünce Geleneğinde                                     

   Gazzali’nin Rolü

  SİÜ İlahiyat Fak.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Adnan İhtiyar

  Dinin Toplumsal İşlevini 

  Kabul veya Ret Sorunsalı

  Bingöl Üniv. İlahiyat Fak.                                                                                           

  Ahmet Özdemir

  Rol Model Olarak  Hz. Muhammed'in 

  Kimlik Oluştırmada Ki Etkisi

  SİÜ Eğitim Fak.

  Ali Mahmud Çelenk

  Şerif Mardin Sosyolojisinde 

  Modernleşme Ve Din

  Süleyman Demirel Üniv.

  Aynur Tokdemir

  Modernizm’in İslami Kimliğe

   Karşı Savaşı

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Ayşe Aksu

  Kimliğin İnşası ve Korunmasında 

  Din ve Geleneğin Rolü

  SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Bilal Durmaz

  İlahiyat Fakültesi Öğrenicilerinin 

  Eğitim Süreçleri Boyunca Din Algılarında 

   Yaşadıkları Farklılıklar

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Büşra Nergiz

  Süt Bankacılığı

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Can Tutak

  Dinin Toplumsal İşlevi

  SİÜ Eğitim Fak.

  Canan Dal

  Beyaz Kale Romanında Postmodernizm

   ve Kimlik Sorunu

   SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Ceylan Güncütür

  Bernard Lewıs’ın Ortadoğu Düşüncesi

  Bingöl Üniv. Fen Edebiyat Fak.

  Çiğdem Arıtürk

  Nâbî Nin Kasidelerinde Hz.Peygamber

   Sevgisi

  SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Dilan Berivan Aşnas

  İslam Perspektifinden Kadın

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Duygu Akekmekçi

  Sözde Kızlar’da Yanlış Batılılaşma

   İle Ortaya Çıkan Kimlik Bunalımı

  SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Eda Zirek

  Kitle İletişim Çağında Değişen Gelenek

   Ve Kimlik Algıları

  SİÜ Eğitim Fak.

  Edip Toğ

  Değerler Eğitiminde Öğretmenin

   Taşıması Gereken Özellikler

  SİÜ Eğitim Fak.

  Elif Erdem

  Hoşgörü Geleneğinin Oluşmasında 

  Antakya Şehrinin Önemi

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Erkan Bozkaplan

  Batı Taklitçiliği Karşısında Gençliğin

   Rol Modeli Hasan El-Bennâ

  Bingöl Üniv. İlahiyat 

  Esra Toprak

  Mehmet Akif Ersoy’un Çağdaş 

  Türkiye İdealinde Din

  SİÜ Eğitim Fak.

  Essennur Akkuş

  Türkiye ‘Ye Göç Sebebi İle Gelen

   Suriyelilerin Toplumsal 

  Siyasal Dinsel Ve Kültürel Anlayışları

  SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Felek Tekin

  Geleneksel Musiki İle Modern Musiki’nin 

  Karşılaştırıldığı Huzursuzluğun Romanı

  SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Funda Kaplan

  Gelenek Ve Modernizm Kıskacında Din

   Ve Değerler Eğitimine Duyulan İhtiyaç

  Hakkari Üniv. İlahiyat 

  Gazal Güyıldar Sümeyye Pamih Çiçek

  İslam Toplumunda Kadın Bilinçliliği 

  Hareketi

  SİÜ İlahiyat Fakültesi

  Hüseyin Abay

  Hz. Muhammed’in Hizmetkar Kimlik

   Anlayışında Öne Çıkan Kimlik

  SİÜ Eğitim Fakültesi

  Kader Atdemir

  Ayetler ve Hadisler Işığında Kadın

   Erkek Eşitliği

  SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Kadir Güler

  Tüketim Toplumu ve Din

  SİÜ İlahiyat Fakültesi

  Mehmet Emin Kalgı

  Postmodern Dönemde Kimlik Sorunsalı:

   Şia (Şiilik) Algısı Örneği

  Çukurova Üniv. Din Bilimleri ABD

  Mehmet Mehdi Kardaş

  Ahiret İnancı ‘Nın İnsanlığa Kazandırdığı

   Değerler

  SİÜ Eğitim Fakültesi

  Melike Yaylı

  Sadık Yalsızuçanlar’ın Cam Ve

   Elmas Romanında

   Ebu’l-Hasan Harakânî Ve Menkıbeleri

  Kastamonu Fen Edebiyat Fak.

  Merve Dakak

  Kurânda Mensuh Sayılan Ayetlerin

   Değerlendirilmesi

  Atatürk Üniv. İlahiyat Fak.

  Muhammed Ahmed Erkoç

  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

   Öğrencilerinin 

  Tövbe Kavramına İlişkin Metaforik

   Algıları

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Muhammed Sena Uşen

  Dini Kimliğin Şekillenmesinde 

  Siyasetin Etkisi

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Muhammed Şerif Kahraman

  Fuat Sezgin ve Bilim Tarihinin 

  Teşekkülüne Dair Görüşleri

  Ankara Üniv. İlahiyat Fak.

  Mürsel Karatay

  Farklı Kültürlerde Renklerin Çağrışımları

  SİÜ Eğitim Fak.

  Nazmiye Baykara

  Geleneğe Sırt Çevirmiş Bir

   Genç Kız: Seniha

  SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Necmettin Koç

  Kamu Yönetiminde Din Devlet İlişkisi

  Van YY.   Üniv.

  Nefiye Günde -Gamze Bardak

  Bir Çağ Kapatıp Bir Çağ Açan

   Değer: Komşuluk

  SİÜ Eğitim Fak.

  Nur Yıldırım -Mustafa Özbakır

  Montgomery Watt’ın Eserlerinde

   Hz. Peygamber

  Atatürk Üniv. İlahiyat 

  Ömer Biçecek

  Dinin Toplumsal İşlevinin Bir 

  Sonucu Olarak Bir

   Arada Yaşamanın Dini Temelleri

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Pınar Toklar 

  “Tebliğ ve İrşad Anlayışının

   İlahiyat Fakültelerinde

   Bir Disiplin Olarak Tahayyül İmkânı”

  Ramazan Taymur

  Modernizm ve Hacc

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Ronahi Baer

  100 Temel Eser’de Toplumsal

   Cinsiyet Rolleri

  SİÜi Fen Edebiyat Fak.

  Rukiye Bayar

  Ümitsizliğin Müslümanlarda 

  Oluşturduğu Kimlik Kaybı

  Atatürk Üniv. İlahiyat   Salihan Aydın -Nagihan Aydın

  Erol Güngör’ Ün Gözünden Sosyal

   Medya Dindarlığı Ve Değerler 

  Eğitiminin Yorumlanması

  Aksaray Üniv. SBE.

  Samed Günay

  Kitle İletişim Araçlarının Kimlik

   Algısı Üzerine Etkileri

  Selami Değer Anadolu L.

  Sariye Toprak

  Pskolojik Ve Sosyolojik Tahlillerle

   Hz Musanın Davet Metodları

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Sedat Aygün

  Batılılaşma Bağlamında Mekân 

  Çatışması Ve Kimlik Bunalımı

  SİÜ

  Sefa Sezer

  Değerlerin Korunmasında Din 

  ve Geleneğin Yeri

  SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Sibel Sever - Emine Çetin

  İslamda Müziğin İnsan Kimliğine Etkisi

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Şehadet Sarıgül,

  İslami Feminizm ve Toplumsal 

  Cinsiyet Rolleri

  Muş Alparslan Üniv., Fen Edebiyat Fak.

  Şervan Erdinç

  Tarihsel ve Geleneksel Anlamda

   Devlet Ana Romanı

  SİÜ Fen Edebiyat Fak.

  Şura Bulut

  Din Sosyolojisi Açısından Bir

   Bütünün Vazgeçilmez Kutsal Parçası 

  Olarak Kadın

  Bingöl Üniv. Fen Edebiyat Fak.

  Tekoin Aydeniz

  İslâmî Kavrayış Açısından Dinin 

  Toplumsal İşlevi

   Artuklu Üniv. Türkiye'de Yaşayan Diller

  Tuğba Gün

  İslam Algısının Şekillenmesinde

   Oryantalizmin Etkisi

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Ülkü Zulal Uçlar

  İstanbul’un Fethi Sonrası 

  Ayasofya’nın İmarı

  Ümeyye Aydın

  Medyanın Din Algısına Etkisi

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Ümmü Gülsüm Çakır

  Sadık Yalsızuçanlar’ın Diyamandi

   RomanındaYaman Dede ve Mektupları

  Kastamonu Üniv. Fen Edebiyat

  Ümmühan Bakır

  Ayet ve Hadislerle Edebî Bir Metnin

  Kurgulanmasında Mühür Kuyusu Örneği

  Kastamonu Üniv.

  Yusuf Ay

  Nebevî Eğitim Modeli Olarak Dâru’l Erkâm

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Yüsra Özer

  Modern Dünyada Dindarlığın İmkanı

  Dicle Üniv. SBE

  Zekiye Tan


  İslami Gelenekte ve Sosyal Bilimler

   Disiplinleri

   Perspektiflerinden Kadının Rolü


  Bingöl Üni. Fen Edebiyat Fak.

  Zeynep Ekin

   İslamdaki Sanat ve Güzellik Kavramının

   İnsan Kimliğine Etkisi

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Zeynep Günen -Nazlıcan Şanlı

  Toplumsal Kimliğimizin Oluşmasında

   Akademik ve PopülerSiyer Karşılaştırılması

  Atatürk Üni. İlahiyat Fak.

  Zeynep Olgaç

  Fatih Dönemi İlim Adamları

  SİÜ İlahiyat Fak.

  Zeynep Tetik

  İlk İlimler Akademisi Bey’tül Hikme

  SİÜ İlahiyat Fak.