Duyurular

  Sempozyum Programı

  29.04.2019 Pazartesi

  Program Açılışı 09:30-10:00

  Açılış Oturumu 10:00 - 11:15

  Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KANIK

  Kimliğin İnşası ve Korunmasında Din ve Geleneğin Rolü  Berivan Ayşke AKSU

  Kamu Yönetiminde Din, Kimlik ve Devlet İlişkisi  Necmettin KOÇ

  Dinin Toplumsal İşlevi Can TUTAK

  Dinin Toplumsal İşlevini Kabul veya Ret Sorunsalı  Adnan İHTİYAR

  İslami Kavrayış Açısından Dinin Toplumsal İşlevi Tekoşin AYDENİZ

  Öğle Yemeği

  II. Oturum 13:30 - 14:45

  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin YAŞAR

  Bernard Lewis'in Ortadoğu Düşüncesi Ceylan GÜNCÜTÜR

  Fuat Sezgin ve Bilim Tarihi'nin Teşekkülüne Dair Görüşleri Muhammed Şerif KAHRAMAN

  İslam Düşünce Geleneğinde Gazzali'nin Rolü Abdusselam AKYILDIZ

  Montgomery Watt'ın Eserlerine Hz. Peygamber Nur YILDIRIM - Mustafa ÖZBAKIR

  Şerif Mardin Sosyolojisinde Modernleşme ve Din Ali Mahmud Çelenk

  Çay-Kahve Arası (15 Dakika)

  III. Oturum 15:00 - 16:15

  Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ata PESEN

  Kitle İletişim Araçlarının Kimlik Algısı Üzerine Etkileri Samed GÜNAY

  Kitle İletişim Çağında Değişen Gelenek ve Kimlik Algıları Eda ZİREK

  Batılılaşma Bağlamında Mekan Çatışması ve Kimlik Bunalımı Sedat AYGÜN

  Ümitsizliğin Müslümanlarda Oluşturduğu Kimlik Kaybı  Rukiye BAYAR

  Rol Model Olarak Hz. Muhammed'in Kimlik Oluşturmadaki Etkisi Ahmet ÖZDEMİR

  Çay-Kahve Arası (15 Dakika)

  IV. Oturum 16:30 – 18:00

  Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Seyithan CAN

  Gelenek ve Modernizm Kıskacında Din ve Değerler Eğitimine Duyulan İhtiyaç Funda KAPLAN

  Değerler Eğitiminde Öğretmenin Rolü Edip TOĞ

  Ahiret Hakikati'nin İnsanlığa Kazandırdığı Değerler  Mehmet Mehdi KARDAŞ

  Bir Çağ Kapatıp Bir Çağ Açan Değer: Komşuluk Nafiye GÜNDE- Gamze BARDAK

  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tövbe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları M. Ahmet ERKOÇ

  Postmodern Dönemde Kimlik Sorunsalı: Şia (Şii) Algısı Örneği Mehmet Emin KALGI

  30.04.2019 Salı

  I. Oturum 09:00 - 10-:15

  Oturum Başkanı: Arş. Gör. Mehmet Salih GÜNDÜZ

  Nebevi Eğitim Modeli Daru'l Erkam Yusuf AY

  Hoşgörü Geleneğinin Oluşmasında Antakya Şehrinin Önemi Elif ERDEM

  Bir Arada Yaşamanın Dini Temelleri Ömer BiÇECEK

  İlk İlimler Akademisi Beytü'l Hikme Zeynep TETİK

  Tebliğ ve İrşad Anlayışının İlahiyat Fakültelerinde Bir Disiplin Olarak Tahayyül İmkanı Pınar TOKLAR

  Çay-Kahve Arası (15 Dakika)

   II: Oturum 10:30 - 11:45

  Oturum Başkanı: Arş. Gör Yunus SANIR

  Mehmet Akif Ersoy'un Çağdaş Türkiye İdealinde Din Esra TOPRAK

  Tarihsel ve Geleneksel Anlamda Devlet Ana Romanı Servan ERDİNÇ

  Sadık Yalsızuçanlar'ın Cam ve Elmas Romanında Ebu'l - Hasan Harakani ve Menkıbeleri  Melike YAYLI

  Geleneğe Sırt Çevirmiş Bir Genç Kız: Seniha Nazmiye Baykara

  Beyaz Kale Romanında Postmodernizm ve Kimlik Sorunu Canan DAL

  Öğle Yemeği

   III: Oturum 13:00 - 14:15

  Oturum Başkanı: Arş. Gör Mehmet Ali ÖNCEL

  Sadık Yalsızuçanları'ın Diyamandi Romanında Yaman Dede ve Mektupları Ümmü Gülsüm ÇAKIR

  Ayet ve Hadislerle Edebi Bir Metnin Kurgulanmasında Mühür Kuyusu Örneği  Ümmühan BAKIR

  Fatih Dönemi İlim Adamları Zeynep OLĞAÇ

  Fatih Döneminde Din, Kültür ve Gelenek Ülkü Zülal UYANIK - Nihayet KARASU

  Modernizm ve Hacc Ramazan Taymur

  Çay-Kahve Arası (15 Dakika)

  IV.Oturum 14:30 – 15:45

  Oturum Başkanı: Arş. Gör. Seyithan GAYIR

  İslami Gelenekte ve Sosyal Bilimler Disiplinleri Perspektiflerinden Kadının Rolü Zekiye TAN

  Din Sosyolojisi Açısından Bir Bütünün Vazgeçilmez Kutsal Parçası Olarak Kadın Şura BULUT

  Ayetler ve Hadisler Işığında Kadın Erkek Eşitliği Kader ATDEMİR

  İslami Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Şehadet SARIGÜL

  Türkiye'ye Göç ile Gelen Suriyelilerin Toplumsal Siyasal Dinsel ve Kültürel Anlayışları Esennur AKKUŞ

  Çay-Kahve Arası (15 Dakika)

  V. Oturum 16:00 - 17:30 Oturum Başkanı: Arş. Gör. Muhammed YOLTAY

  İslam’da Müzik Sibel SEVER-Emine ÇETİN

  Modernizm'in İslam Kimliğe Karşı Savaşı Aynur TOKDEMİR

  Süt Bankacılığı Büşra NERGİS

  Eğitim Öğretim Kurumlarında Değerler Eğitimi olarak Din ve geleneğin Yeri Sefa SEZER

  Nabi’nin Kasidelerinde Hz Peygamber Sevgisi Çiğdem ARITÜRK

  İslam’daki Sanat ve Güzellik Kavramının İnsan Kimliğine Etkisi Zeynep EKİN